Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
6320 2610
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaszydera szydera
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
3574 a89d
Reposted fromnonecares nonecares viaszydera szydera
0427 a7b2
6509 a27e

ephemerald:

infiniety:

Talking in my sleep at night, making myself crazy

Be the best version of yourself || Ephemerald
3803 8f07
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaszydera szydera
6233 67f1
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

March 28 2018

4292 18da

Reposted from4777727772 4777727772 viapleassure pleassure
4180 36d7
Reposted fromcathandcat cathandcat viaszydera szydera
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
0460 a928
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
4321 2451
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

March 26 2018

2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl