Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

8712 9d5c
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiiks niiks
4812 ab73
Reposted fromkaiee kaiee vianiiks niiks
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
4842 30cc
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
5548 ca29
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
8038 65d8
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera

June 19 2017

9946 f934
Reposted frommisieq misieq viabajaderra bajaderra
5385 d188
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabajaderra bajaderra

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viapleassure pleassure
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure
Reposted frommefir mefir viapleassure pleassure
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
9515 6df2
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3672 055f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomeslullaby comeslullaby
4788 bd0f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl